Tájékoztató a nyugdíjban és egyes más ellátásban részesülőket érintő, 2019. novemberi intézkedésekről

2019.10.21.

2019 novemberében nyugdíjprémium, egyszeri juttatás, és egyszeri kiegészítés elszámolása és utalása történik. Az alábbiakban ezek részletes jogosultsági feltételeiről, összegéről, illetve kifizetéséről nyújtunk részletes tájékoztatást. 

I. A nyugdíjprémium

I.1. A nyugdíjprémiumra jogosultak köre 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (5) bekezdése alapján (továbbiakban: Tny.) a gazdaság teljesítményének ez évben várható növekedésére tekintettel nyugdíjprémiumban kell részesíteni azokat a nyugdíjasokat, akik 2018. év legalább egy napján, valamint 2019 novemberében is

  • öregségi nyugdíjban, mezőgazdasági járadékban részesülnek, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt már 2019. előtt betöltötték,
  • özvegyi nyugdíjban (kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat), árvaellátásban vagy szülői nyugdíjban

részesülnek.

I.2. A nyugdíjprémium összege

A kifizetésre kerülő nyugdíjprémium összegét a 2019. évre várható GDP növekedés 4,6 százalékos mértékének 3,5-del csökkentett összege (1,1) és a jogosult személy november hónapra folyósított nyugellátása 25 százalékának, de legfeljebb 20.000 forintnak a szorzata adja. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjprémium kiszámításához nem lehet a törvényben meghatározott 20.000 forintnál nagyobb összeget alapul venni abban az esetben sem, ha a nyugdíj ténylegesen kiszámítható egynegyed része ennél magasabb összeg.

Például a nyugdíjprémium összege 1,1 x 20.000 = 22.000 forint abban az esetben is, ha az öregségi nyugdíj összege 116.000 forint, aminek a 25 százaléka 29 ezer forint, mivel legfeljebb 20.000 forintot lehet a számításhoz figyelembe venni. Egyszerűbben fogalmazva, ha a folyósított nyugellátás összege eléri, vagy meghaladja a havi 80.000 forintot, akkor nyugdíjprémiumként a maximálisan kiszámítható 22.000 forintot kell kiutalni.

Ha azonban a nyugdíj összege nem éri el a 80.000 forintot, akkor nyugdíjprémiumként a nyugdíj egynegyede 1,1-del szorozva utalható ki. Például havi 32.000 forint összegű árvaellátás esetén az ellátás 25 százalékát, azaz 8.000 forintot 1,1-del megszorozva 8.800 forint nyugdíjprémium illeti meg a jogosultat.

Amennyiben a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító ellátásban is részesül, a nyugdíjprémium összegét ezen ellátások együttes összege után kell kiszámolni, azonban ebben az esetben is a november havi nyugellátások együttes összegének 25 százalékát, de legfeljebb 20.000 forintot lehet alapul venni a nyugdíjprémium számításához.

Például havi 58.000 forint összegű öregségi nyugdíj és havi 46.000 forint összegű özvegyi nyugdíj együttfolyósítása, azaz együttesen 104.000 forint összegű nyugdíj esetén a folyósított ellátások 25 százaléka 26.000 forint, de mivel a nyugdíjprémiumot legfeljebb 20.000 forint figyelembe vételével kell kiszámítani, a nyugdíjprémiumként járó összeg 1,1 x 20.000 forint, azaz 22.000 forint.

II. Más ellátásokban részesülők egyszeri juttatása

II.1. Az egyszeri juttatásra jogosultak köre

A Kormány 237/2019. (X. 16.) Korm. rendeletében foglaltak szerint szintén november hónapban, a nyugdíjprémiummal megegyező összegű egyszeri juttatást kapnak azok a személyek, akik olyan nyugdíjban vagy ellátásban részesülnek, amely nyugdíjprémiumra nem jogosít.

Nem nyugdíjprémiumra, hanem egyszeri juttatásra jogosító nyugellátás

- az ideiglenes özvegyi nyugdíj,

- az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött nők kedvezményes öregségi nyugdíja, valamint

- a 2018. december 31-ét követő időponttól megállapított öregségi nyugdíj.

2019 novemberében egyszeri juttatásban részesülnek mindazok, akik 2019 novemberében az alábbi ellátások valamelyikében részesülnek:

1. nyugdíjprémiumra nem jogosító nyugellátás, vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátás,

2. korhatár előtti ellátás,

3. szolgálati járandóság,

4. átmeneti bányászjáradék,

5. táncművészeti életjáradék,

6. rokkantsági ellátás,

7. rehabilitációs ellátás,

8. baleseti járadék,

9. bányászok egészségkárosodási járadéka,

10. fogyatékossági támogatás,

11. vakok személyi járadéka,

12. rokkantsági járadék,

13. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás,

14. polgármesterek közszolgálati járadéka,

15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása,

16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatása,

17. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás,

18. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátások,

19. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelés,

20. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

21. házastársi pótlék,

22. házastárs után járó jövedelempótlék.

II.2. Az egyszeri juttatás összege

Az egyszeri juttatás kiszámítása és kifizetése a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályok szerint történik, tehát az egyszeri juttatás összege a november havi ellátás 25%-ának (de legfeljebb 20.000.- Ft-nak) a 1,1-szerese, maximum 22.000.- Ft.

Az a személy, akit nyugdíjprémium és egyszeri juttatás is megillet, vagy azokra több jogcímen is jogosult, maximum 22.000.- Ft-ot kaphat.

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén az egyszeri juttatást a 2019 novemberében folyósított, 2019. október havi ellátás után kell kiszámítani.

III. A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítése

A Tny. 62. § (3)-(5) bekezdése értelmében, ha az éves várható nyugdíjas fogyasztói árnövekedés és a januári nyugdíjemelés mértékének különbözete egy százalékpont alatti, akkor az érintettek részére az egész évre járó különbözetet egy összegben november hónapban ki kell utalni.

Mértékének meghatározásához a nyugdíjasok fogyasztóiár-növekedésének – a tárgyév első nyolc hónapjának tényadatára alapozott – várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben az meghaladja a fogyasztóiár-növekedés várható mértékét.

A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, a fogyasztói árnövekedésre vonatkozó 2019. január-augusztus havi tényadatok alapján az éves várható fogyasztói árnövekedés 3,4 százalék, míg 2019. januárban a nyugdíjak és más ellátások 2,7 százalékkal emelkedtek. A két érték különbözete 0,7 százalék, ezért 2019. november hónapban egyösszegű kiegészítést kell folyósítani.

III.1. A novemberi kiegészítésre jogosultak köre

A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet értelmében az egyösszegű kiegészítést november hónapban mindazon nyugdíjban, vagy más, jogszabályban meghatározott ellátásban részesülő személynek ki kell fizetni, akire a januári emelés is vonatkozott, vagyis aki

1. öregségi nyugdíjban,

2. özvegyi nyugdíjban,

3. szülői nyugdíjban,

4. árvaellátásban,

5. baleseti hozzátartozói nyugellátásban,

6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,

7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában,

8. korhatár előtti ellátásban,

9. szolgálati járandóságban,

10. átmeneti bányászjáradékban,

11. táncművészeti életjáradékban,

12. rokkantsági ellátásban,

13. rehabilitációs ellátásban,

14. baleseti járadékban,

15. bányászok egészségkárosodási járadékában,

16. fogyatékossági támogatásban,

17. vakok személyi járadékában,

18. rokkantsági járadékban,

19. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,

20. polgármesterek közszolgálati járadékában,

21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,

22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,

23. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,

24. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásban,

25. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben (kárpótlás címén folyósított kiegészítés),

26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,

27. házastársi pótlékban vagy

28. házastárs után járó jövedelempótlékban

részesül, és ellátását 2019. január 1. előtti időponttól állapították meg.

Az egyösszegű kiegészítés megilleti a 2018. december 31-ét követő időponttól

- megállapított vagy folyósított, a felsorolás szerinti saját jogú ellátásban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását a januári emelésre jogosító ellátása helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy a januári emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg

- megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személyt is, ha az ellátását 2019. január 1-jét megelőzően megállapított rokkantsági járadékának vagy januári emelésre jogosító rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

Az egyösszegű kiegészítésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

III.2. A novemberi kiegészítés összege

A januártól decemberig terjedő 12 hónapra járó 12 x 0,7 százalék különbözet, azaz az egyösszegű kiegészítés összege megegyezik a novemberi ellátás 8,4 százalékával.

A fogyatékossági támogatásban és vakok személyi járadékában részesülők egyösszegű kiegészítésének összege megegyezik az októberben folyósított ellátásuk 8,4 százalékával.

Az özvegyi és szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapján illeti meg a kifizetés.

Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat kell az egyösszegű kiegészítés megállapítása során figyelembe venni.

Az egyösszegű kiegészítés időarányos része illeti meg

- azt a januári emelésre nem jogosító hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személyt, akinek nyugellátását 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy táncművészeti életjáradékban részesült elhunyt jogszerző jogán állapították meg, továbbá

- azt a személyt, akinek esetében az ellátás folyósítása 2019. évben szünetel vagy szünetelt,

- a megszűnt ellátás jogosultját,

- a jogosult halála esetén a hozzátartozóját, örökösét.

Az időarányos részt úgy kell kiszámítani, hogy a hozzátartozói nyugellátás vagy a szüneteltetett ellátás 2019. november havi összegének, illetve a megszűnt ellátás utolsó havi összegének 0,7 százalékát meg kell szorozni az ellátás 2019. évi folyósítási hónapjainak számával.

IV. A 2019. novemberre járó ellátások kifizetése

A nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, illetve az egyösszegű kiegészítés utalása iránt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik.

A nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, illetve az egyösszegű kiegészítés a 2019. november havi ellátással együtt, a szokásos nyugdíj-utalási napon kerül kifizetésre.

Postai kifizetés esetén a november havi ellátás, a nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, illetve az egyösszegű kifizetés az ún. postai kifizetési naptárban meghatározott napon, egy utalványon kerül kifizetésre. A juttatások elnevezése és összege az utalványon a rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban, külön feltüntetésre kerül.

Ha az egyszeri juttatásra jogosult személy kizárólag vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül, az egyszeri juttatás nem a havi ellátással, hanem külön egyszeri kifizetéssel, november hónapban történik.

A megszűnt ellátás után járó egyösszegű kiegészítés arányos részét a jogosult, illetve elhalálozása esetén a hozzátartozó vagy az örökös írásbeli kérelmére utalja ki a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.